В Министерството на културата бе подписана програмата „Глоб@лни библиотеки – България”

28.05.09

отпечатай новината
1_xs.jpg
2851_xs.jpg
2_xs.jpg
Днес в Министерството на културата проф. Стефан Данаилов подписа проектния документ, който дава старта на Националната програма "Глобални библиотеки - България". Подписите си под покумента положиха и г-жа Лене Йесперсен - и.д. постоянен представител на ПРООН в България, г-жа Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ, г-жа А. Тотоманова - представляваща ББИА. Партньор по проекта е и ДАИТС.

 

На церемонията присъстваха още г-жа Катрин Йънгмансън - съветник по културата и печата в посолството на САЩ в България, г-н Димитър Станчев - зам.-председател на ДАИТС, зам.-министъра на културата г-жа Надежда Захариева, главният секретар на Министерството на културата г-жа Агнес Тодорова, директори на дирекции в Министерството на културата, експерти от ПРООН и др.

 

Програмата е с финансовата подкрепа на фондация "Бил и Мелинда Гейтс", която е в размер на 15 млн. шатски долара.
Министерството на културата е водещата институция по програмата. Другите ключови партньори са Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Българската библиотечно-информационна асоциация и Националното сдружение на общините в Република България. ПРООН ще бъде изпълнителната агенция по програмата.

 

„Глоб@лни библиотеки – България” цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна, да ги направи достъпно място за информация и комуникации за всеки и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Очаква се обществените библиотеки да разширят своя обхват и дейности, като се превърнат в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата ще насърчи набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.

 

Предвиденият общ бюджет на програмата възлиза на 50 милиона щ.д., което включва безвъзмездната помощ от фондацията, планирано дарение на софтуерни продукти от Майкрософт на стойност 6 милиона щ.д., както и насрещен принос от 29 милиона щ.д. от централната и местната власт в България.

 

Програма „Глоб@лни библиотеки – България” ще осигури информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване, както и интернет връзка за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села из цялата страна и ще се стреми да мобилизира средства за ИТ оборудване в още 700 библиотеки. Приблизително 3 000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в работа с компютри и интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги и библиотечен мениджмънт. Програмата ще има балансиран географски обхват, за да съдейства за преодоляването на вътрешно и междурегионалните различия в социалното и икономическо развитие на страната.
  

Чрез съвместни усилия на местните общности и ключовите партньори програмата ще насърчи модернизирането на обществените библиотеки в България и ще способства за изграждане на техния нов облик на библиотеки, предоставящи безплатен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни, предприемачи и т.н.), а също приятна физическа среда и ориентирани към потребителя библиотекари.

  
  
Пълната подкрепа по субсидията от фондацията за 900 целеви библиотеки ще включва: ИТ оборудване за посетителите, цялостна обучителна програма за библиотечните служители, както и участие на библиотеката в дейности по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Софтуерът, нужен за ИТ оборудването, ще бъде дарен от Майкрософт.

 

Частичната подкрепа по субсидията от фондацията за още 700 библиотеки ще предполага: включване в обучителната програма и участие в дейностите по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Програмният екип и управителният съвет текущо ще следят възможностите за национални и международни източници на финансиране, които биха могли да допълнят субсидията от фондацията и съответното насрещно финансиране от средства от националния и местните бюджети.


  
Инициативата „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” работи за отваряне на света от знания, информация и възможности за повече хора. Бидейки част от Програмата за глобално развитие на фондацията, Глобални библиотеки работи в страни, които са доказали необходимост и готовност да подпомогнат обществените библиотеки за предоставяне на свободен достъп до компютри и интернет, както и обучения за пълноценно използване на тези средства. Майкрософт е партньор на Глобални библиотеки и дарява софтуер по молба на различни партньори. Инициативата се стреми да превърне обществените библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може да се подобри животът на милиони хора.